169it科技资讯


当前位置:  编程技术>.net/c#/asp.net

C#验证码识别基础方法实例分析

    来源: 互联网  发布时间:2014-11-04

本文实例讲述了C#验证码识别基础方法,是非常实用的技巧。分享给大家供大家参考。具体方法分析如下:

背景

最近有朋友在搞一个东西,已经做的挺不错了,最后想再完美一点,于是乎就提议把这种验证码给K.O.了,于是乎就K.O.了这个验证码。达到单个图片识别时间小于200ms,500个样本人工统计正确率为95%。由于本人没有相关经验,是摸着石头过河。本着经验分享的精神,分享一下整个分析的思路。在各位大神面前献丑了。

再来看看部分识别结果如下图所示:

 

这里是不是看着很眼熟?下面再来具体分析一下。

处理第一步 去背景噪音和二值化

对于这一块,考虑了几种方法。

方法一:统计图片颜色分布,颜色占有率低的判定为背景噪音。由于背景噪音和前景色区分并不明显,尝试了很多种取景方法都不能很好去除背景噪音,最终放弃了这种方法。

方法二:事后在网上稍微查了下,最近比较流行计算灰度后设定一个阈值进行二值化。其实所谓的灰度图片原理是根据人眼对色彩敏感度取了权值,这个权值对计算机来说没有什么意义。稍微想一下就可以发现,这两个过程完全可以合并。于是乎我一步完成了去背景噪音和二值化。阈值设置为RGB三分量之和到500。结果非常令人满意。

处理第二步 制作字符样本

样本对于计算机来说是非常重要的,因为计算机很难有逻辑思维,就算有逻辑思维也要经过长期训练才能让你满意。所以要用事先制作好的样本进行比较。如果你仔细观察过这些验证码会发现一个bug,几乎大部分的验证码都是使用同样的字体,于是乎就人工制作了一套字体的样本。由于上一步已经有去除背景噪音的结果,可以直接利用。制作样本这一步有点简单枯燥,还需要细心。可能因为你的一个不细心会导致某个符号的识别率偏低。在这500个样本中,只发现了31个字符。幸亏是某部门的某人员还考虑到了易错的字符,例如,1和I,0和O等。要不然这个某部门要背负更多的骂名。

处理第三步 匹配

单个匹配用了最简单最原始的二值比较,不过匹配的是匹配率而不是匹配数。我定义了相关的计分原则。大原则是“该有的有了加分,该有的没了减分,不该有的有了适度减分,可达区域外的不算分”。

由于一些符号的部分区域匹配结果跟另一些符号的完整匹配结果相似,需要把单个匹配在一个扩大的区域内择优。在一定的范围内,找到一个最佳匹配,这个最佳匹配就是当前位置对应的符号。

完成了一次最佳匹配,可以把匹配位置向右推进一大步,若找不到合适的最佳匹配就向右推进一小步。

处理第四步 优化和调整

任何一个算法都是需要优化和调整的。现在要找到最佳参数配置和最佳代码组织。这一步往往是需要花费最多时间和精力的。

处理第五步 验证结果

这一步呢,纯人力验证结果,统计出正确率。

思考:

结果是出来了,代码也不多,效果也很理想。搞这一行的,很多时候都想要通用的。能否通用,很大程度上在于抽象层次。本方法只是单纯的匹配,自然不能通用,但是方法和思想却是通用的。具体案例具体分析。至于扭曲文字、空心文字等,处理要复杂的多。网上也有一些使用第三方图像库的方法,也许那些方法会比较通用。等有空了有兴趣了继续搞一下这个主题。

实例源码:

至于这个源码要不要发布,纠结了一段时间。网上已经有类似的商业活动了,而且这个识别本身没有太大难度,再加上某系统天生的bug,此验证码本身就相当于没有设置,因此发布此代码,仅作于学习交流。

using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO; 
using System.IO.Compression;
namespace Crack12306Captcha
{
public class Cracker
{
List<CharInfo> words_ = new List<CharInfo>(); 
public Cracker() 
{
var bytes = new byte[] { 
0x1f, 0x8b, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0xc5, 0x58, 0xd9, 0x92, 0x13, 0x31, 
0x0c, 0x94, 0x9e, 0x93, 0x0c, 0x61, 0x97, 0x2f, 0xe1, 0x58, 0xe0, 0x91, 0x9b, 0x82, 0x62, 0x0b, 
0x58, 0xee, 0xff, 0xff, 0x10, 0xd8, 0xcc, 0xc8, 0xea, 0x96, 0x6c, 0x8f, 0x13, 0x48, 0xe1, 0xaa, 
0x4d, 0x46, 0x96, 0x6d, 0xb5, 0x8e, 0x96, 0x67, 0x73, 0x7f, 0x3b, 0x09, 0x0e, 0x25, 0x41, 0x49, 
0xa3, 0xae, 0xd7, 0x5b, 0xa9, 0xa8, 0xd5, 0xb4, 0x76, 0x02, 0x6a, 0x5c, 0x52, 0x94, 0x54, 0xed, 
0x18, 0x5a, 0x7f, 0x18, 0x00, 0x00, 0x84, 0x07, 0x1b, 0x80, 0x4a, 0x9a, 0x08, 0x35, 0xb8, 0x81, 
0x50, 0xe7, 0xad, 0xbe, 0xc4, 0x8e, 0xb1, 0x4f, 0x2d, 0x5f, 0xba, 0x80, 0xbb, 0xfd, 0x9a, 0xad, 
0x19, 0x36, 0xe5, 0xad, 0x87, 0xf1, 0x10, 0xc0, 0x8d, 0xc6, 0x50, 0x40, 0x52, 0xf8, 0xb3, 0x98, 
0x2c, 0xd6, 0xec, 0x59, 0xe7, 0x0d, 0x3e, 0x0f, 0x93, 0x3e, 0x1d, 0x02, 0x7a, 0x18, 0x8f, 0xb6, 
0xc7, 0x46, 0x4e, 0x01, 0xa3, 0x96, 0xdc, 0x3a, 0x20, 0x77, 0xbf, 0x2c, 0x24, 0xe4, 0x80, 0xa9, 
0x20, 0x14, 0xe5, 0x2d, 0xb5, 0x68, 0xc9, 0x55, 0x89, 0x23, 0x96, 0x82, 0xaa, 0xba, 0x58, 0xa6, 
0x03, 0x38, 0x71, 0x4b, 0x29, 0xd2, 0x47, 0x80, 0xe3, 0x84, 0x91, 0xf4, 0x78, 0x43, 0x64, 0x41, 
0x7b, 0x73, 0x99, 0x80, 0x42, 0x48, 0x00, 0xde, 0x00, 0x12, 0x88, 0x80, 0xdb, 0x51, 0x4a, 0x49, 
0x84, 0x43, 0xf6, 0x51, 0x90, 0x27, 0x21, 0xc9, 0xf8, 0xac, 0x00, 0x4d, 0xcd, 0x46, 0x09, 0x9d, 
0x15, 0x78, 0xe0, 0x00, 0x1e, 0x44, 0x2a, 0x51, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0xa3, 0x68, 0x8a, 0xd5, 0x3a, 
0x20, 0x79, 0xba, 0x4d, 0x71, 0x4c, 0x0b, 0x91, 0x98, 0x90, 0x7b, 0x2a, 0x42, 0xc5, 0x78, 0x7a, 
0xfc, 0xd5, 0x1b, 0x4b, 0x09, 0xa7, 0x27, 0x99, 0x38, 0x05, 0x01, 0xc2, 0x80, 0x39, 0x9c, 0x67, 
0xbb, 0x4e, 0x7f, 0x6c, 0x33, 0xdd, 0xed, 0x87, 0x55, 0xda, 0x5d, 0xb5, 0x56, 0x33, 0xc6, 0xf9, 
0xea, 0x60, 0x64, 0xcf, 0xa7, 0x41, 0xe0, 0x5c, 0x1c, 0xc4, 0xb2, 0x25, 0xa3, 0x89, 0x88, 0x8d, 
0x16, 0x00, 0xb5, 0xed, 0xa5, 0x22, 0x9d, 0x52, 0x41, 0x53, 0x8d, 0x92, 0x7f, 0x31, 0x51, 0x3f, 
0xa8, 0x00, 0x85, 0x8a, 0x71, 0x10, 0x92, 0x78, 0xc4, 0x59, 0x08, 0x39, 0x69, 0xa9, 0x38, 0x41, 
0x48, 0xf7, 0x40, 0x5a, 0x03, 0xd5, 0x3a, 0xf5, 0xe5, 0x9d, 0x33, 0x66, 0xc3, 0xd7, 0x1f, 0xef, 
0x94, 0xa0, 0x53, 0xea, 0xf4, 0x15, 0xb2, 0x1c, 0x40, 0x2d, 0xcf, 0xaf, 0xce, 0xe9, 0xd4, 0x7a, 
0x89, 0x09, 0xe6, 0xdd, 0xdb, 0x0e, 0xb8, 0x58, 0xa7, 0x60, 0x37, 0xfd, 0xf2, 0xfa, 0x2c, 0x4e,
0x51, 0x87, 0x0d, 0xfc, 0x16, 0x72, 0x2a, 0x5f, 0xc0, 0x80, 0xf0, 0x54, 0xa7, 0xde, 0xfc, 0x15, 
0x8b, 0x9a, 0x36, 0x3a, 0x2c, 0x62, 0xfc, 0xd4, 0x8c, 0x31, 0xb7, 0xea, 0xd7, 0x26, 0xc4, 0xaf, 
0x75, 0xea, 0xdb, 0x8b, 0xff, 0x9b, 0x9b, 0x50, 0x7e, 0xfe, 0x15, 0xab, 0x17, 0x2f, 0x96, 0x96, 
0xbd, 0xaa, 0x87, 0xdd, 0x77, 0xa3, 0x77, 0xd3, 0x85, 0xf0, 0xe0, 0x58, 0xd5, 0xf6, 0x8c, 0xcd, 
0xc4, 0x63, 0x52, 0x12, 0x48, 0x46, 0x0f, 0x93, 0x5a, 0xe3, 0xea, 0x24, 0x67, 0x73, 0x63, 0xa0, 
0xdf, 0xdf, 0x3d, 0x67, 0xf6, 0xa9, 0xfc, 0xed, 0x08, 0xe3, 0x82, 0x57, 0x08, 0x35, 0x47, 0x68, 
0x9c, 0x01, 0x40, 0x87, 0x8b, 0xbd, 0x0c, 0xb3, 0xf4, 0xe1, 0x72, 0xd7, 0x54, 0x62, 0xfd, 0x40, 
0xed, 0x99, 0xa6, 0x7e, 0x2b, 0xe4, 0xb4, 0xc4, 0x62, 0x0d, 0x79, 0xae, 0x1b, 0xd7, 0xf4, 0x09, 
0xb7, 0xe1, 0x7c, 0x44, 0x09, 0x9a, 0xda, 0xff, 0x52, 0x6a, 0x3c, 0xe1, 0xc8, 0xd7, 0xbd, 0xbb, 
0xbe, 0x37, 0xfc, 0xd6, 0xd5, 0x4e, 0x3c, 0x40, 0x2a, 0x4b, 0x39, 0x1a, 0xbd, 0x2a, 0xcd, 0xc1, 
0x18, 0x59, 0x40, 0x62, 0x78, 0xec, 0x63, 0x19, 0x72, 0xf0, 0xcf, 0xf8, 0x38, 0xfa, 0x42, 0x3a, 
0xc8, 0x02, 0xec, 0x5b, 0xeb, 0x8d, 0xae, 0xf1, 0x45, 0xdd, 0x32, 0x98, 0x35, 0x3c, 0x9f, 0xa6, 
0x3d, 0xce, 0x13, 0xce, 0x94, 0x38, 0x87, 0x00, 0x8d, 0x85, 0xc4, 0x70, 0x17, 0x26, 0x0e, 0xa6, 
0x1e, 0x16, 0xcb, 0xbf, 0x52, 0xdf, 0x29, 0x63, 0xc4, 0xf6, 0x8c, 0x35, 0xba, 0xf2, 0xf9, 0x1f, 
0xbf, 0x73, 0x1f, 0x91, 0x1b, 0x9e, 0x24, 0x5e, 0x63, 0x22, 0x82, 0x23, 0x05, 0x19, 0xb9, 0x71, 
0x73, 0xdc, 0xcf, 0x05, 0x88, 0x94, 0x71, 0xdb, 0xdd, 0x48, 0x10, 0xd5, 0x55, 0xb3, 0x52, 0xc3, 
0x1b, 0x01, 0x94, 0x13, 0x74, 0x94, 0x3a, 0x80, 0x2f, 0x39, 0xe2, 0x75, 0x0e, 0xf2, 0xc6, 0x18, 
0xdc, 0x46, 0xfc, 0xf3, 0xea, 0x14, 0x80, 0xc1, 0xce, 0x24, 0xee, 0x72, 0xed, 0x94, 0xaf, 0xfb, 
0xa9, 0xaa, 0x4a, 0xe0, 0xd4, 0x22, 0xc6, 0xf0, 0x57, 0x1d, 0x8e, 0xd2, 0x90, 0xc6, 0x0c, 0xd3, 
0x9a, 0x53, 0xfb, 0xd6, 0xb7, 0xdd, 0x14, 0xd4, 0xbd, 0x41, 0xa7, 0x80, 0x7b, 0x23, 0xfe, 0x34, 
0x56, 0x0d, 0x96, 0x46, 0x02, 0xfe, 0xfd, 0xb2, 0x00, 0x5f, 0x01, 0x9c, 0xa0, 0x32, 0x39, 0xd7, 
0x90, 0xc2, 0x6c, 0xc7, 0x4e, 0x68, 0x88, 0x7d, 0x9f, 0x9b, 0xcf, 0xa7, 0xbe, 0xa0, 0xfc, 0x18, 
0x7d, 0x07, 0x5b, 0xa9, 0xbe, 0x56, 0x1f, 0x67, 0x1a, 0x4a, 0x91, 0x9c, 0x04, 0x38, 0x53, 0x6b, 
0x70, 0x68, 0x8f, 0xea, 0xf4, 0x34, 0x87, 0x7f, 0x6e, 0x82, 0xc3, 0xc1, 0xab, 0x40, 0xc4, 0x50, 
0x13, 0x0e, 0x33, 0x5d, 0x67, 0x7d, 0x01, 0x1f, 0xdb, 0xc0, 0x7f, 0xed, 0x87, 0x7f, 0xbc, 0x0f, 
0x75, 0xe0, 0xa5, 0xba, 0xc0, 0x84, 0x3d, 0x24, 0x04, 0xe0, 0xf1, 0x16, 0x41, 0x3b, 0x74, 0xd2, 
0x52, 0xc5, 0xf8, 0x7c, 0x12, 0xfb, 0xe4, 0x37, 0x5b, 0xfb, 0x57, 0x11, 0xa1, 0x18, 0x00, 0x00, 
}; 
using (var stream = new MemoryStream(bytes)) 
using (var gzip = new GZipStream(stream, CompressionMode.Decompress)) 
using (var reader = new BinaryReader(gzip)) 
{ 
while (true) 
{ 

char ch = reader.ReadChar(); 

if (ch == '\0') 
break; 
int width = reader.ReadByte(); 
int height = reader.ReadByte(); 
bool[,] map = new bool[width, height]; 
for (int i = 0; i < width; i++) 
for (int j = 0; j < height; j++) 
map[i, j] = reader.ReadBoolean(); 
words_.Add(new CharInfo(ch, map)); 
} 
} 
} 
public string Read(Bitmap bmp) 
{ 
var result = string.Empty; 
var width = bmp.Width; 
var height = bmp.Height; 
var table = ToTable(bmp); 
var next = SearchNext(table, -1); 

while (next < width - 7) 
{ 
var matched = Match(table, next); 
if (matched.Rate > 0.6) 
{ 
result += matched.Char; 
next = matched.X + 10; 
} 
else 
{ 
next += 1; 
} 
} 
return result; 
} 
private bool[,] ToTable(Bitmap bmp) 
{ 
var table = new bool[bmp.Width, bmp.Height]; 
for (int i = 0; i < bmp.Width; i++) 
for (int j = 0; j < bmp.Height; j++) 
{ 
var color = bmp.GetPixel(i, j); 
table[i, j] = (color.R + color.G + color.B < 500); 
} 
return table; 
} 
private int SearchNext(bool[,] table, int start) 
{ 
var width = table.GetLength(0); 
var height = table.GetLength(1); 
for (start++; start < width; start++) 
for (int j = 0; j < height; j++) 
if (table[start, j]) 
return start; 
return start; 
} 
private double FixedMatch(bool[,] source, bool[,] target, int x0, int y0) 
{ 
double total = 0; 
double count = 0; 
int targetWidth = target.GetLength(0); 
int targetHeight = target.GetLength(1); 
int sourceWidth = source.GetLength(0); 
int sourceHeight = source.GetLength(1); 
int x, y; 
for (int i = 0; i < targetWidth; i++) 
{ 
x = i + x0; 
if (x < 0 || x >= sourceWidth) 
continue; 
for (int j = 0; j < targetHeight; j++) 
{ 

y = j + y0; 
if (y < 0 || y >= sourceHeight) 
continue; 
if (target[i, j]) 
{ 
total++; 
if (source[x, y]) 
count++; 
else 
count--; 
} 
else if (source[x, y]) 
count -= 0.55; 
} 
} 
return count / total; 
} 
private MatchedChar ScopeMatch(bool[,] source, bool[,] target, int start) 
{ 
int targetWidth = target.GetLength(0); 
int targetHeight = target.GetLength(1); 
int sourceWidth = source.GetLength(0); 
int sourceHeight = source.GetLength(1); 
double max = 0; 
var matched = new MatchedChar(); 
for (int i = -2; i < 6; i++) 
for (int j = -3; j < sourceHeight - targetHeight + 5; j++) 
{ 

double rate = FixedMatch(source, target, i + start, j); 
if (rate > max) 
{ 
max = rate; 
matched.X = i + start; 
matched.Y = j; 
matched.Rate = rate; 
} 
} 
return matched; 
} 

private MatchedChar Match(bool[,] source, int start) 
{ 
MatchedChar best = null; 
foreach (var info in words_) 
{ 

var matched = ScopeMatch(source, info.Table, start); 
matched.Char = info.Char; 
if (best == null || best.Rate < matched.Rate) 
best = matched; 
} 
return best; 
} 
private class CharInfo 
{ 
public char Char { get; private set; } 
public bool[,] Table { get; private set; } 
public CharInfo(char ch, bool[,] table) 
{ 
Char = ch; 
Table = table; 
} 
} 
private class MatchedChar 
{ 
public int X { get; set; } 
public int Y { get; set; } 
public char Char { get; set; } 
public double Rate { get; set; } 
} 
} 
}

使用方法如下:

var cracker = new Cracker();
var result = cracker.Read(img);

希望本文所述对大家的C#程序设计有所帮助。


    
相关技术文章:
    ▪C#通过WIN32 API实现嵌入程序窗体

     本文实例讲述了C#通过WIN32 API实现嵌入程序窗体的方法,分享给大家供大家参考。具体如下: 这是一个不使用COM,而是通过WIN32 API实现的示例, 它把写字板程序嵌在了自己的一个面板中。 这么做可能没有实际意义, 因为两个程序之前没有进行有价值的交互, 这里仅仅是为了演示这么做到, 以下是详细注释过的主要源代码。 我们把它封装到一个类中: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Diagnostics; using System.Runtime.InteropServices; using System.Windows.Forms; namespace System.Windows......


    ▪C#实现获取鼠标句柄的方法

     本文实例讲述了C#实现获取鼠标句柄的方法,分享给大家供大家参考。具体实现方法如下: 一、调用user32.dll (1)引用 using System.Runtime.InteropServices; (2)调用方法 1、获取窗口标题 [DllImport( "user32.dll" )] public static extern int GetWindowText( IntPtr hWnd, StringBuilder lpString,int nMaxCount ); 注:hWnd 窗口句柄  lpString 窗口标题   nMaxCount 最大值 2、获取类名 [DllImport( "user32.dll" )]   public static extern ......


    ▪C#事件处理和委托event delegate实例简述

     本文实例讲述了C#事件处理和委托event delegate,分享给大家供大家参考。具体方法如下: 以下仅仅是用最简单的方式表示事件,实际应用可能是不同窗体之间相互通知某些操作,达到触发。 首先声明一个degate的 EventHandler 参数可以没有 一个或多个 但是触发和使用一定要匹配。 创建一个该EvenHandler的实例a 在程序建立或你需要的时候产生一个事件触发申明: a += new EventHandler(d); public delegate void EventHandler(string s); 实际触发事件a("") 就可以调用实际操作。 完整实例如下: ......


 
最新技术文章:
    ▪C#通过IComparable实现ListT.sort()排序

     本文实例讲述了C#通过IComparable实现ListT.sort()排序的方法,分享给大家供大家参考之用。具体方法如下: 通常来说,List<T>.sort()可以实现对T的排序,比如List<int>.sort()执行后集合会按照int从小到大排序。如果T是一个自定义的Object,可是我们想按照自己的方式来排序,那该怎么办呢,其实可以用过IComparable接口重写CompareTo方法来实现。流程如下: 一、第一步我们申明一个类Person但是要继承IComparable接口: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace TestIC......


    ▪C#实现对Json字符串处理实例

     本文实例讲述了C#实现对Json字符串处理方法,分享给大家供大家参考。具体分析如下: 一般对于web应用开发人员来说对Json字符串都会很熟悉,其实在很多请求我们返回的都是Json字符串。那对于C#代码如何处理Json字符串呢,.Net封装了一个类叫做JavaScriptSerializer[MSDN Library 链接:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee191864(v=vs.110).aspx];这个类提供了一个方法。 下面这个是在快递100往抓取的一个圆通的快递信息。对于我们有用的信息是快递时间,快递状况。那我该如何来做。  ......


    ▪Winform实现抓取web页面内容的方法

     本文以一个非常简单的实例讲述了Winform实现抓取web页面内容的方法,代码简洁易懂,非常实用!分享给大家供大家参考。 具体实现代码如下: WebRequest request = WebRequest.Create("http://1.bjapp.sinaapp.com/play.php?a=" + PageUrl); WebResponse response = request.GetResponse(); Stream resStream = response.GetResponseStream(); StreamReader sr = new StreamReader(resStream, System.Text.Encoding.UTF8); string htmlinfo = sr.ReadToEnd(); resStream.Close(); sr.Close(); 感兴趣的朋友可以测试运行或改进本文实例。希望本文所述对大家C#程序设计的学习有所帮助。 ......


 


站内导航:


特别声明:169IT网站部分信息来自互联网,如果侵犯您的权利,请及时告知,本站将立即删除!

©2012-2017,169IT.COM,E-mail:www_169it_com#163.com(请将#改为@)

浙ICP备11055608号